Kansallinen eHealth-tunnustuspalkinto 2018

Suomen telelääketieteen ja eHealth seuran hallitus jakaa vuosittain eHealth- tunnustuksen. Palkinnon saamisen kriteereinä on erityisen ansiokas toiminta telelääketieteen alueella, joksi katsotaan esimerkiksi telelääketieteen ja/tai eHealth alaan kuuluva väitöskirja tai muu erittäin merkittävä seuran tavoitteiden mukainen toiminta kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Palkinto jaetaan vuosittaisen kansallisen seminaarin yhteydessä. Vuonna 2018 eHealth-tunnustuspalkinto jaetaan viidennentoista kerran.

eHealth-tunnustuspalkinnon perusteet:

Nyt käsillä olevana konferenssin 23. vuonna seuran hallitus päätti jakaa kolme eHealth-tunnustuspalkintoa painottaen tuoretta tutkimusta, uraauurtavaa työtä innovaatiopalveluissa ja merkittävää elämäntyötä eTerveyden hyväksi:

  1. FT Sari Palojoki väitteli 21.4.2017 Itä-Suomen yliopistossa sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alalta “The understanding and prevention of technology-induced errors in Electronic Health Records: A path toward health information technology resilience”. Palojoen kehittämä uusi ennakoivan riskienhallinnan työkalu, FIN-TIERA, osoitti alustavia mittausominaisuuksia tutkimuksessa. Sen käyttöönotto voi edistää organisaatioiden sietokykyä (resilienssi) potilastietojärjestelmien virhetilanteiden osalta. FIN-TIERA voidaan ottaa koekäyttöön sairaalaympäristössä, ja tutkimus suosittaa sen käyttöönottoa tulevaisuudessa osana terveydenhuollon vika- ja vaikutusanalyysiä (HFMEA, Healthcare Failure Mode and Effects Analysis). Palojoen tutkimus tuo uutta tietoa terveydenhuollon tietohallinnon ja potilasturvallisuuden alueille, ja sillä on merkitystä käytännön toiminnalle. Vastaavanlaisia tietojärjestelmien käyttäjänäkökulmasta tehtyjä tutkimuksia on julkaistu kansainvälisessäkin tiedekirjallisuudessa vain vähän. Tutkimus osoitti, että kohdennettu käyttäjäkoulutus mahdollistaa nykyistä paremman virhetilanteiden hallinnan. Tutkimuksessa tunnistettiin myös lukuisia kehitys-tarpeita tämänhetkisissä potilastietojärjestelmien turvallisuuden seurantajärjestelmissä.

Lisätietoja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2460-5

  1. Oulu HealthLabs. Oulu HealthLabs on OuluHealth –ekosysteemin alla toimiva terveysteknologian ja hyvinvointipalveluiden innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö, joka tarjoaa yrityksille todenmukaisen ympäristön tuotekehityksen eri vaiheisiin, ja mahdollistaa ammattilaisten työssä syntyneiden ideoiden viemisen käytäntöön. Oulu HealthLabs koostuu kolmesta osasta: OYS TestLab, Oulu WelfareLab ja Oamk SimLab. Oulu HealthLabs perustettiin erityisesti yritysten pyynnöstä mahdollistamaan joustava yhteistyö palvelujärjestelmän ammattilaisten ja yritysten välillä. Toisaalta testausympäristö tarjoaa Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 –ohjelmalle tilat ja menetelmät uusimpien lääketieteellisten teknologiaratkaisujen testaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Oulu HealthLabsin toiminta vakinaistettiin vuonna 2017 kolme vuotta kestäneen EU-rahoitteisen projektin päätyttyä. HealthLabsin palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu siten, että palveluiden hankkiminen on mahdollista pienillekin yrityksille. Palvelut kattavat koko sosiaali- ja terveydenhuollon kentän erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja kotiin vietäviin sosiaalipalveluihin. Oulu HealthLabs tarjoaa fyysisen tilan ohella virtuaalisen testausalustan, jonka avulla voidaan kehittää turvallisesti suljetussa ympäristössä sähköisiä terveyspalveluita, laitteita ja välineitä kansalaisten ja ammattilaisten käyttöön. Alusta on integroitu merkittävimpiin Suomessa käytettyihin potilastietojärjestelmiin ja pilvipalveluihin. Kokonaisuus mahdollistaa IoT-laitteiden kehittämisen ja testaamisen yhdessä ammattilaisten kanssa. OYS TestLabissa on tiettävästi maailman ensimmäinen sairaalaan rakennettu 5G-kehittämis- ja testausympäristö. Tähän mennessä Oulu HealthLabsin palveluita on käyttänyt lähes 150 yritystä ja sen toimintaan on osallistunut eri tavoin useita satoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.    

 

Lisätietoja: http://ouluhealth.fi/labs/ ja http://www.oys2030.fi/testausymparisto

  1. Esa Siivola on erityisesti videoneuvottelun asiantuntijan roolissa laajasti tunnettu 1990 ja 2000 luvuilla tekniikan kanssa painiskelleiden terveydenhuollon ammattilaisten parissa. Hän on myöhemmin laajentanut toimialuettaan erilaisten tekniikoiden hyödyntämiseen Telemed & eHealth tarkoitusperiin sekä kirjoituksillaan mm. Tekniikan Maailmassa levittänyt tietoa uusista mahdollisuuksista hyödyntää teknologiaa. Esa toimi seuran hallituksessa v. 1999-2003.

Finnish National eHealth Award 2018

The Board of Finnish Society of Telemedicine and eHealth delivers annually national eHealth award. The award is based on significant accomplishments in the field of telemedicine and eHealth. The required activity can be for example a doctoral thesis in this area or some other important activity in the national or international level supporting the society’s goals. The award is delivered during annual Finnish national conference on telemedicine and eHealth. In the year 2018, Finnish national eHealth award is delivered 15th time.

eHealth award arguments

The Board of Finnish Society of Telemedicine and eHealth decided to deliver three Finnish National eHealth Awards at the 23rd Finnish National Telemedicine and eHealth Conference emphasizing novel research, pioneering innovation services and significant lifework for the benefit of eHealth:

  1. PhD Sari Palojoki’s doctoral thesis “The understanding and prevention of technology-induced errors in Electronic Health Records: A path toward health information technology resilience” dissemination on social sciences and business studies was held on 21st of April 2017 at University of Eastern Finland. The purpose of the study was to provide a comprehensive picture of the characteristics of technology-induced errors in electronic health records (EHR). Palojoki developed and validated a new FIN-TIERA tool, which showed initial measurement properties, for proactively detecting and preventing errors from the user perspective. Refining existing safety monitoring systems and implementing the FIN-TIERA tool in healthcare will guide clinical EHR safety towards more resilient practice. The FIN-TIERA tool can be taken for trial use in a hospital environment and the study recommends tool’s usage in the future as part of a Healthcare Failure Mode and Effects Analysis (HFMEA). Palojoki's research brings new knowledge for the healthcare information management and patient safety, and is relevant to practical work. The study showed that targeted training for EHR users will enable better coping when EHR risks are encountered. Studies in this thesis have also revealed many challenges in the existing patient safety monitoring systems.

Reference: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2460-5

  1. Oulu HealthLabs is a testing and development platform that provides innovators and companies in the health and welfare technology domain an integrated healthcare environment and feedback from health professionals. Oulu HealthLabs is consisting of three different sites, which offer an optimal choice for different ideas: OYS TestLab, Oulu WelfareLab and Oamk SimLab. Oulu HealthLabs concept was formalized in a three year EU-funded project and now it has been permanent since 2017. The concept was created to answer the demands set by the enterprises and it was based on former ten years old testing collaboration between health professionals and enterprises in the region. The services are provided as a product package suited for SMEs, too. The services cover a wide range of social and health care from specialized hospital care to primary and home care. OYS Testlab within Oulu Healthlabs consortium provides a secure development environment that is integrated to the most important patient information systems in Finland. Therefore it is possible to safely test and develop e.g. new IoT and eHealth solutions for citizens and professionals. OYS Testlab has to our knowledge the first in the world mobile 5G network environment in a hospital. By 2018, more than 150 enterprises and hundreds of health and social care professionals have participated in the collaboration.

References: http://ouluhealth.fi/labs/ and http://www.oys2030.fi/testausymparisto

  1. Mr Esa Siivola has a long time experience in telemedicine and eHealth, especially in video conferencing. He represents eHealth business field. He is well known and appreciated among health care professional who have ’struggled’ with the technology during 1990-2000. He has actively shared information to end-users. Later on he has expanded his development work how to utilise versatile new technique in order to develop new Telemedicine and eHealth applications. He publishes a lot of articles and share information. Esa Siivola was a FSTeH Board member during years 1999-2003.

Reference: http://www.vcu.fi/asiantuntija

 

Tulosta Sähköposti